- -

مراحل تشکیل پرونده و صدور شناسنامه ساختمانی (با کاربری مسکونی و یا تجاری)

مرحله اول: تشکیل پرونده
1- ارایه کپی و سند مالکیت یا گواهی ثبتی به دایره ساختمان.
2- ارایه کپی شناسنامه و کارت ملی مالک.
3-  ارایه کروکی موقعیت زمین.
4 تهیه نقشه هوایی.
5-  تعیین کاربری و تاييد واحد ساختمان.
6-  تکمیل فرم درخواست پروانه و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در کامپیوتر (دبیرخانه).
7-  تکمیل فرم بازدید و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در کامپیوتر (دبیرخانه).
8-  اخذ رأي كميسيون ماده 12 از اداره راه و شهرسازي شهرستان : ۱-کروکی زمین و نقشه هوایی با تعیین کاربری و مهر شهرداری.

9-  دریافت کد نوسازی پلاک.
10-اخذ نوبت بازديد از واحد ساختمان.
11- دستورالعمل تهیه نقشه ساختمانی (بعد از بازدید توسط مأمور فنی) که باید توسط مأمور فنی و شهردار یا معاون امضا شود و دبیرخانه در کامپیوتر ثبت و شماره نماید.

مرحله دوم: ترسیم نقشه ساختمان
1- تحویل دستورالعمل تهیه نقشه به سازمان نظام مهندسي شهرستان و انتخاب ناظر ساختماني جهت طراحی نقشه ساختمان و تکمیل چک لیست آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله.
 
2-تأييد نقشه ها توسط نظام مهندسي و اخذ تأييد برگ تعهد نظارت توسط نظام مهندسي و امضاي ناظر .

3- ارایه نقشه‌های ساختمان و چک لیست به واحد ساختمان شهرداری.

مرحله سوم: بررسی نقشه ساختمان
1-  بررسی نقشه‌های ارسالی توسط مأمور فنی بازدیدکننده از زمین.
2-  تکمیل فرم محاسبه توسط مأمور فنی.
3- ارایه برگ محاسبه با پرونده به واحد درآمد جهت صدور فیش‌های مربوطه.
4- پرداخت فیش‌های صادره زیربنایی و غیره و ارایه به دایره ساختمان.


مرحله چهارم: صدور نامه بیمه
1-  صدور نامه بیمه از دایره ساختمان و اخذ امضای شهردار یا معاون و ثبت در کامپیوتر (دبیرخانه)
2- تحویل نامه بیمه به سازمان تأمین اجتماعی .
3- اخذ فیش از تأمین اجتماعی و پرداخت آن و گرفتن نامه بیمه با امضا و شماره جهت ارایه به شهرداری.
4- اخذ دستور شهردار یا معاون وی جهت نامه تأمین اجتماعی و ثبت در کامپیوتر(دبیرخانه) و ارایه به دایره ساختمان.

مرحله پنجم: صدور شناسنامه ساختمانی
1-  تحویل پرونده به دایره ساختمان جهت نوبت گرفتن بابت نوشتن پیش‌نویس و اصل شناسنامه ساختمان.

2- مراجعه ناظر به شهرداری جهت امضای پیش‌نویس و اصل شناسنامه ساختمانی (مالک می‌بایست به ناظر اطلاع دهد تا اقدام نماید).
۳ - امضای پیش‌نویس و اصل شناسنامه ساختمان توسط مسؤول دایره ساختمان و شهردار (یا معاون وی).
۴ - مراجعه به دایره ساختمان جهت مهر نمودن اصل شناسنامه ساختمان و ثبت و شماره كردن شناسنامه ساختمان .