- -

فرآیند تغییرات و اصلاحات پروانه ساختمان

1- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ و تکمیل فرم درخواست تغییرات و اصلاحات پروانه توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر.

2- تعيين زمان بازديد ساختمان توسط مأمور فني .
3- اخذ فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری
4- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش زیربنا توسط مأمور فنی.
5- مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت آن و تحويل فيشهاي پرداختي به واحد درآمد.
6- مراجعه به دایره ساختمان جهت معرفی مالک به بیمه تأمین اجتماعی بابت افزایش زیربنا.  
7- ارایه جوابیه بیمه تأمین اجتماعی به شهرداری و اخذ دستور شهردار یا معاون جهت درج در پرونده.
8- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت تغییرات و اصلاحات شناسنامه ساختمان.
9-امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی.