- -

فرآیند تغییر کاربری ملک

1- تهیه کپی سند مالکیت یا گواهی ثبتی.
2- تهیه کپی نقشه هوایی.
3- ارایه کپی طرح جامع (نقشه کاربری).
4- ارایه کروکی موقعیت پلاک.
5- اخذ فرم صورتجلسه تغییر کاربری از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط متقاضی و امضای مسؤول دایره ساختمان.
6- مراجعه به واحد درآمد جهت محاسبه تغییر کاربری و اخذ چک سپرده از مالک و امضای صورتجلسه فوق.

7- بازدید و عکس‌برداری ملک و محل آن توسط کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با حضور نماینده شهرداری و مالک ( بازدید ملک تقریباً هر ۳۰ الی ۴۵ روز یک بار می‌باشد).
8- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل و امضای فرم اطلاعات کمیسیون ماده ۵ و تهیه پیش‌نویس نامه جهت اداره کل راه و شهرسازی استان یزد و مهر نمودن کلیه مدارک فوق.
9- مراجعه به واحد درآمد و دبیرخانه جهت امضا و تایپ و شماره نمودن نامه فوق و ارسال مدارک مذکور به اداره کل راه و شهرسازی استان یزد (کمیسیون ماده ۵) از طریق شبکه دولت.
10- تشکیل جلسه کمیسیون و تصمیم‌گیری در مورد کاربری آن با حضور نماینده شهرداری و غیره در محل اداره کل راه و شهرسازی استان یزد (که معمولاً یک روز بعد از بازدید ملک می‌باشد).
11- اطلاع رساني به مالك در خصوص نتيجه كميسيون ماده .