- -

فرآیند تمدید پروانه ساختمان

1- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ وتکمیل فرم درخواست تمدید پروانه توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر.

2- تعيين زمان بازديد ساختمان توسط مأمور فني .
 3- اخذ فرم پیشرفت عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری.
4- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش تمدید پروانه توسط مأمور فنی.
 5- مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت آن و تحويل فيشهاي پرداختي به واحد درآمد.
 6- مراجعه به دایره ساختمان جهت معرفی مالک به بیمه تأمین اجتماعی بابت تمدید پروانه .
 7- ارایه جوابیه بیمه تأمین اجتماعی به شهرداری و اخذ دستور شهردار یا معاون جهت درج در پرونده.
 8- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت تمدید شناسنامه ساختمان.
9- امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی.