- -

فرآیند اخذ پایان کار ساختمان

1- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ و تکمیل فرم درخواست صدور پایانکار توسط مالک و اخذ دستور شهردار یا معاون و ثبت در دفتر

2- تعيين زمان بازديد ساختمان توسط مأمور فني .
3- اخذ فرم گواهی اتمام عملیات ساختمانی از دایره ساختمان و تکمیل آن توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری
4- مراجعه به دایره ساختمان جهت اخذ گزارش پایانکار توسط مأمور فنی
5- مراجعه به واحدهای درآمد و نوسازی جهت محاسبه عوارض و پرداخت آن و ارايه فيشهاي پرداختي به واحد درآمد.
6- مراجعه به دایره ساختمان جهت تکمیل قسمت پایانکار شناسنامه ساختمان  
7- امضای مسئول دایره ساختمان و تأیید نهایی توسط شهردار یا معاون وی