- -

کمیسیون ماده صد

در صورت مطابقت نداشتن مجوز صادره با ساخت و ساز انجام شده و یا ساخت و ساز بدون پروانه توسط شهروندان، پرونده به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون در مورد ساخت و ساز مذکور تصمیم‌گیری خواهد نمود.

مدارک مورد نیاز جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده صد:

1_ کپی پروانه ساختمانی (در صورت عدم تطبیق ساخت و ساز با مفاد پروانه).

2_ کپی گزارش مهندس ناظر (در صورت داشتن ناظر).

3_ کپی گزارش مأمور فنی شهرداری.

4_ کپی سند مالکیت (در صورت ساخت و ساز بدون پروانه).

5_ تکمیل فرم مربوط به کمیسیون ماده صد (توسط دایره ساختمان).

6_ حضور مالک در کمیسیون ماده صد در روزهایی که کمیسیون تشکیل می شود الزامی است.

پس از صدور رأی مراتب طی نامه ای ازسوی دبیرخانه کمیسیون ماده صد به شهرداری و مالک ابلاغ می‌گردد. مالک می‌تواند از طریق دایره ساختمان و واحد درآمد پیگیری های لازم را انجام دهد.