نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابوالقاسم زارع

ابوالقاسم زارع

هفتمين شهردار احمدآباد / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
- آقای ابوالقاسم زارع از تاريخ 89/07/20 لغايت 92/06/12 به مدت دو سال ده ماه بيست و دو روز عهده دارمسئوليت بودند