نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

احمد بماني

احمد بماني

دومين شهردار احمدآباد / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
آقای احمد بمانی از تاریخ 78/04/12 لغايت 79/02/31 به مدت ده ماه و نوزده روز عهده دار مسئولیت بودند.