نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاي شوراي شهر

اعضـای دورۀ چهـارم شـورای اسـلامی شهـر احمـدآباد

 

 

 

نام و نام خانوادگی

مهدی زارعپور

سعید احمدی

ابراهیم عبدالکریمی

احمد رحمتی

حسین محمدی

سمت در شورا

رئیس

نائب رئیس - خزانه دار

منشی اوّل

منشی دوّم

* * * *

مدرک تحصیلی

لیسانس

لیسانس

فوق لیسانس

فوق دیپلم حوزوی

لیسانس

شماره تماس

09133548325

09139519029

09133527438

09368362149

09131524282