بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر احمدآباد تصویب شد

بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر احمدآباد تصویب شد

به گزارش "خزانه دار شورای اسلامی شهر احمدآباد" بودجه سال 1397 شورای اسلامی شهر  احمدآباد به شرح ذیل تصویب شد.