نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جعفر امين مقدم

جعفر امين مقدم

پنجمين شهردار احمدآباد / فوق ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
آقای جعفر امین مقدم از تاريخ 86/04/06 لغايت 88/04/13 به مدت دو سال هفت روز عهده دارمسئوليت بودند .