نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عبدالرضا ثقفي

عبدالرضا ثقفي

سومين شهردار احمدآباد / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
آقای عبدالرضا ثقفی از تاریخ 79/06/28 لغايت 83/06/01 به مدت سه سال ويازده ماه وسه روز عهده دار مسئولیت بودند.