نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهاد فرزان

فرهاد فرزان

ششمين شهردار احمدآباد / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
- آقای فرهاد فرزان از تاريخ 88/08/03 لغايت 89/04/29 به مدت هشت ماه بيست و شش روز عهده دارمسئوليت بودند.