نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمد علي مروتي

محمد علي مروتي

چهارمين شهردار احمدآباد / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
آقای محمد علی مروتی از تاریخ 83/07/21 لغايت 86/02/08 به مدت دو سال وشش ماه و هفده روز عهده دار مسئولیت بودند.