نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول اموراداري

حسين محمدي

مسئول امور اداري / فوق دیپلم
مسئولیت ها و وظایف
مسئول امور اداري
مسئول كارگزيني
مسئول دبيرخانه
اهم وظايف:
بررسی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان.
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی و ارزشیابی کارکنان.
رسیدگی به امور استخدامی و پیشنهاد انتصاب، ترفیع، ارتقاء گروه، تشویق، توبیخ، جابجایی، نقل و انتقالات کارکنان، حضور و غیاب و دیگر امور پرسنلی.
حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک، پرونده های پرسنلی و غیره مطابق با مقررات و اصول بایگانی و پشت نمره کردن کلیه اوراق و محتویات پرونده.
پیگیری پرداخت خسارت بیمه تکمیلی کارکنان و خانواده آنان.
تفکیک، توزیع و ارجاع نامه ها به واحدهای مربوطه و پیگیری آنها.
انجام امور ماشین نویسی و دبیرخانه.
دریافت و ارسال مکاتبات و مراسلات از طریق شبکه دولت.
حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق و اسناد و مدارک و پرونده های مربوط به دبیرخانه و ماشین نویسی.
انجام سایر امور مشابه محول می شود.