نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول امور مالي

ملكه ثقفي

مسئول امور مالي / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
مسئول امور مالي شهرداري
اهم وظایف:
انجام تعهدات و پرداخت ها برابر مقررات مربوطه.
نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری.
تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، تفریغ بودجه و ارائه به مراجع ذیربط .
نظارت و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری.
ثبت اسناد و اوراق حسابداری.
تهیه و تنظیم لیست حقوقی و مزایای ماهیانه پرسنل.
ثبت فیش های درآمدی.
بررسی و صدور سند هزینه.
انجام سایر امور مشابه که محول می شود.