نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول روابط عمومي

حميدرضااحمدي

مسئول روابط عمومي / ليسانس
مسئولیت ها و وظایف
مسئول روابط عمومي
مسئول دفتر شهردار
مسئول انبار و اموال شهرداري
اهم وظايف:
نشر و توزیع به موقع فعالیت های شهرداری جهت اطلاع عموم و برگزاری مراسم و سمینارها به مناسبت های مختلف.
تلاش در جهت بهبود امور جاری و دریافت عرایض و شکایات عموم و راهنمایی آنان.
تنظیم برنامه ملاقات متقاضیان با شهردار.
کنترل و ارجاع مکاتبات انجام شده به واحدهای اقدام کننده.
راهنمائی ارباب رجوع جهت تسریع و رسیدگی به اهدافشان به واحد های مختلف.
ثبت و حفاظت از اموال شهرداری ، ثبت رسید انبار و حواله انبار .
انجام سایر امور مشابه که محول می شود.