نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول واحد ساختمان

علي فتاحي

مسئول واحد ساختمان / مهندسي عمران
مسئولیت ها و وظایف
مسئوا واحد ساختمان
مسئول واحد املاك
اهم وظايف:
صدور پروانه ساختمان، پایانکار، گواهی عدم خلافی، استعلام دفتر خانه ها، بانک ها و .... و کنترل کار مهندسین ناظر ساخت و سازها در محدوده شهری .
صدور مجوز حصار کشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری.
هماهنگی با طرح جامع و بررسی موارد در خصوص کاربری، گذربندی، و مصوبات مربوطه و صدور مجوز انواع گذربندی و عقب نشینی پلاک ها.
بازدید و گزارش پیرامون تأیید ابعاد ملک، تطبیق محل سند مالکیت، مشخصات بناها و مشخص نمودن موقعیت پلاک نسبت به گذرها جهت صدور پروانه ساختمانی، عدم خلافی، تفکیک، افراز، معامله، پاسخ استعلام ها، بازدید و گزارش پایانکار، تمدید پروانه و غیره.
انجام ارزیابی و امور آزادسازی مسیر طرح های مصوب شهرداری با همکاری واحد عمران.
انجام مقدمات انتقال رسمی املاک در مسیر به استناد صورتجلسه های کمیسیونهای معوض و توافق و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت امضاء اسناد.
حفظ و ثبت کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری از قبیل اراضی، ابنیه و غیره .
حفظ و ثبت کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری از قبیل خیابانها، میادین، پلها، گورستانها و ...
اصلاح سند املاکی که در مسیر خیابان قرار گرفته و باقیمانده آن برای مالک قابل بهره برداری باشد.
رسیدگی به آگهی های تحدید حدود.
انجام سایر امور مشابه که محول می شود.