کیفیت فضای سبز شهر احمدآباد در رتبه چهارم شهرهای استان

کیفیت فضای سبز شهر احمدآباد در رتبه چهارم شهرهای استان

به گزارش "روابط عمومی شهرداری احمدآباد" فضای سبز شهر احمدآباد از لحاظ کیفیت در رتبه چهارم شهرهای استان در سال 1395 قرار گرفت .

با توجه به گزارش کمیته ارزیابی استانداری یزد در سال 1395 فضای سبز شهر احمدآباد از لحظ کیفیت با کسب 363 امتیاز بعد از شهرهای حمیدیا ، یزد و اردکان در رتبه چهارم شهر استان قرار گرفت.